aktualizováno: 03.11.2018 08:09:16 

Zahrádky Království naše

Rok 2006
 

Po Štědrém dnu, který se konal dne 26. měsíce srpna léta páně 2006.

Jak dříve jíž popsáno bylo pokračoval život v Našem království velice plodně.

Největší událost zaznamenána byla dne 10.měsíce září roku 2006 , kdy paní Janě od Delfínů, ku dvěma malým princům na svět přišla malá princezna jménem Lucie. Celé království na její počest a zdraví ctihodné paní i malé princezny,zavdalo si truňku i moku zlatavého , a to v hojné míře, by obě jen v pohodě a zdraví žily.

                                  

         Za několik dní po této události opět krčma u Hrošíků ožila, a to na  počest dne narození paní Drahuše a paní Ludmily. Oslav těchto zúčastnili se téměř všichni majitelé panství Našeho království.

         Pan Václav od Kosatky, neznámo jak k bohatství přišel, zda lupem nekalým za pomoci lapků, neb darem od neznámého cizince, nabyl jmění ku přestavbě své tvrze zvané U vrat. Nyní toto označení již nelze používat, neboť pan Václav  za  vydatné pomoci svoji tvrz v zámek přestavěl. Ba i bazén ku občerstvení unavených, či jinak zbídačených hostí jeho, zbudován byl, i  pec ku vaření krmě chutné. Ba i komůrka pro potřeby hostí jeho, při hostinách  otevřena bude, aby pánové a paní potupně své potřeby  vykonávati nemuseli v okolních zákoutích. Veškeré práce truhlářské, zednické i návrh vzhledu celého panství prováděl pan František 1. od Hrošíků za vydatné pomoci Páně magistra Kellyho z Vinohrad, i pan Václav, byť pánem svého panství, ruku svou k dílu přiložiti musel.

 I panství U Tuleňů dozná přestavby a změn. Dílo opět bude provedeno návrhem i rukou páně Františka 1. A jeho věrných pomocníků. Ochořivší pan František 2. prací těchto zúčastňuje se zatím co by pozorovatel a nosič zlatého moku, by stavitelé žízní či hladem nestrádali.

Přestaveb či budování jak se zdá nemá dosud konce. Na samotném panství krále Miroslava též dochází ku změnám nevídaným. Na popud krále Miroslava došlo ku zborcení hradeb mezi samotným hradem krále a hradbami panství U Lenochodů, a tak  pozemek rozšířen byl, ne proto by se sám král chtěl chlubiti větší rozlohou svého panství, ale proto, aby dohlížeti mohl na mladá knížata a radou i rukou pomáhati mohl. Zámeček  U Lenochodů je budován samotným mladým pánem za přísného dohledu a rad jeho paní.

Paní Věra prodala své panství v Mostě a přesídlila do královského  města, na jehož území vlastní letohrádek v Našem království. Vzduch mostecký již zdraví jejímu hrubě nevyhovoval, proto přesídlila pod hory Krušné, kde povětří zdejší jistě svědčiti  ji bude .

A po práci zase legrace, krmě a pití dosti, neb svátek svůj slaviti patřilo se panu Václavovi od Kosatky. Tento svátek slaví se na počest Svatého Václava. Náš pan Václav svatý sice není,leč vytknouti se mu nemůže nic, a tak celé Naše království slavilo na jeho zdraví, všichni mu přejeme zdraví pevné a nechť humoru svého neztrácí .

          Za tak krátkou dobu od vzniku Našeho království došlo k neobvyklému množství událostí a změn. Panu Františku 1. z krčmy  od Hrošíků dostalo se povýšení. Již nevykonává pouze hlídače a drába v šatlavě zdejší, ale Vrchním biřicem se stal, aby na pořádek a bezpečí dohlížel, lapky i ženy povětrné dle zásluh trestal.

         A tak se Naše království stále zvelebuje, aby se nám všem  a pospolu dobře žilo. Práce jest to velice náročná a zodpovědná ,a tak na zkušenou musel odcestovati do daleké ciziny , kde zkouškou projíti musel.

         Pan Stanislav Z Vinohrad, rovněž do ciziny odcestoval, by se pracem různým i mravům krajů vzdálených naučil. Pán jest to vzdělaný a tak mu nijakých potíží nečinilo dorozumět se v těchto končinách, leč jazyk zdejších obyvatel jest mnoha lidem nesrozumitelný. Pan Stanislav velmi často pobývá v Našem království, kde je vždy vítán, neb nejen prací je nápomocen, ale i radou a smíchem  všechny obšťastňuje. Nezřídka se dostavuje i se svoji sličnou paní.

Přesto že již měsíc říjen vzal  vládu do svých rukou, listí stromů zbarveno jest překrásně, na panstvích se úroda sklízí a vše se chystá na zimu,kdy všichni majitelé letohrádků opustí svá letní sídla a zimu budou tráviti v teplých krajích. Budou se těšiti až jaro opět na dveře zaklepe a  všichni se doufejme ve zdraví v krčmě U Hrošíků zase sejdeme.

Dosud počasí nám paprsků slunečních dopřává, a v krčmě  u Hrošíků je stále živo. Ctihodné paní Drahuši není nic zatěžko  a pohostí každého ,kdo v tyto končiny zavítá.

Připravena byla též oslava  na počest paní Věry, která dne 8. měsíce října oslavila svůj svátek společně s pány Františkem 1. a Františkem 2.

Ku konci podzimu práce na pozemcích chýlily se ku konci, vše zoráno a vyhnojeno bylo, sklizeň zpracována a uschována ku zimní spotřebě. Ale čeládka i páni a paní urozené scházeli se v krčmě U Hrošíků  i v pozdních dnech podzimních.

Aby zima přečkala se snáze a stoly holé nebyly ujal se pan František I. prací, které by pomohly lid Našeho království nasytit. Nejprve konala se zabíjačka, jitrničky a jelítka, jaká svět neviděl, tlačenka, ovárek i polévka za vydatné pomoci  a  dohledu magistra Kellyho vyrobeny byly. Tu trochu česneku pepře i majoránky přiměřeně přidáváno bylo, aby chuť vyhovující byla.

Leč zima dlouhá jest, a tak usouzeno bylo, že i klobásky, maso uzené i maso zavařené by bylo přínosem. A tak se po okolních statcích maso shánělo, také střívka a koření cizokrajná. Aby choroby zimou nevznikly topilo se v peci nejen pro výrobu lahůdek,ale i pro zahřátí venkovního výrobců této krmě. Pro zahřátí vnitřní, čepováno pivo bylo, víno se popíjelo a pro dezinfekci orgánů vnitřních nařídil magistr Kelly utrejchu píti však pouze s mírou přiměřenou. Ale našli se i tací ,co jeho rad neuposlechli a rány nuceni hojiti si museli.

S blížícími  se svátky vánočními  se ve všech panstvích cukroví peklo i vánočky, aby na Štěpána připraveny pro koledníky byly. Paní Drahuše osvědčila se jako pekařka přenáramná, neb považte 20 vánoček napéci se chystá.

A tak  všude přípravy na příchod Dne štědrého , Hodu božího i Štěpána se konají. Zručným mistrem truhlářem stoly a stolce zhotoveny býti musely neb krmě přebohatá bude a hostí dosti dostaviti se má. Pod dohledem ctěné paní Drahuše a ostatních paní urozených, tabule připraveny byly. Skěly se zde vánočky  ručně pletené a do zlatava upečené, nadivaná holoubátka, ryby z rybníka panského vyloveny byly, paní zima svoji vládu nikterak zatím nepředvedla. Po sněhu ani památky, dny některé spíše příchod jara připomínají.

Svátky vánoční i samotný konec roku 2006 ochudil lid veškerý o zimní radovánky, jež na sněhu se vždy konaly.

Jak již řečeno bylo dnem 31.prosince L.P. 2006 byl v krčmě U Hrošíků zakončen rok starý a přivítán rok nový 2007. Jaký že byl ten rok starý? Dobrý i zlý, ale Naše království, přesto že téměř každý chorobou nějakou ochořel, vyléčen byl a do roku nového se zase všichni živi a zdrávi sejdeme při masopustu, pálení čarodějnic , svátků velikonočních a těšiti se budeme na paprsky sluneční, první rozpuky jabloní a vůni trávy.

Magistr Kelly již plavky připraveny má ku skokům do bazénu. Ale i ostatní se jak se patří na příchod jara a léta připravují a těší velice. A tak letos dosti radosti i bolu, abychom se zase sešli všichni spolu.

 

Odešel rok starý - přivítejme nový.

Štěstí ať se na nás snese jako vločky sněhu

Nový rok ať přinese nám,zdraví, lásku, něhu.

Svíčky se rozhoří, zvoneček zazvoní

Vzpomínky na mládí u nás se probudí.

TOPlist